Συμβουλές του ΠΣΑΚ

Ο ΠΣΑΚ είναι δίπλα σας...

 

Από την πρώτη ηµέρα της προσπάθειάς µας έχουµε ως γνώµονα τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας του καλαθοσφαιριστή. Σε αυτό το πλαίσιο έχουµε ανοίξει ένα συνεχή δίαυλο επικοινωνίας µε τα µέλη µας στηρίζοντάς τα σε κάθε δύσκολη κατάσταση που θα συναντήσουν. Είµαστε πάντα δίπλα σας, ανά περίπτωση, θέλοντας να γιγαντώσουµε την ισχύ σας απέναντι στην καταπάτηση των δικαιωµάτων σας.

Καθηµερινά επιχειρούµε να ενηµερώνουµε και να προετοιµάζουµε όλους εσάς προκειµένου ποτέ να µη νιώσετε απροετοίµαστοι, ποτέ κανείς αφερέγγυος και επιτήδειος να µη σας οδηγήσει σε λάθος µονοπάτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξελισσόµαστε και εµείς µέρα µε τη µέρα, προσπαθώντας να βρούµε τρόπους που θα βοηθήσουν την καθηµερινότητά σας. Κάπως έτσι αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε ένα εγχειρίδιο… των καθηµερινών προβληµάτων που αντιµετωπίζετε µε τις οµάδες σας ή µε τα τεράστια κενά του νοµικού συστήµατός µας.

Είναι συμβουλές που πρέπει να µελετήσετε καλά, λόγω του σαθρού συστήµατος στις εργασιακές µας σχέσεις. Αυτό είναι απλά µια διευκόλυνση, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά πως ο Σύνδεσµός µας λειτουργεί καθηµερινά και είναι ανοικτός για όλους.

Ό,τι πρόβληµα σας παρουσιάζεται είµαστε δίπλα σας και έτοιµοι να παλέψουµε για τα δικαιώµατα του Επαγγελµατία Καλαθοσφαιριστή. Ο ΠΣΑΚ πρέπει να γίνει ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ σε όλους. Ο ΠΣΑΚ διαθέτει ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά 365 ηµέρες τον χρόνο για να βελτιώσουν τη ζωή όλων µας. Ο ΠΣΑΚ είναι δίπλα σας. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

 

Τι προσέχω κατά την υπογραφή επαγγελµατικού συµβολαίου;

 

Α)
Να περιέχει το συµβόλαιο ορισµένη ηµεροµηνία έναρξης (την ηµεροµηνία υπογραφής) και χρονική διάρκεια.

 

Β)
Να περιλαµβάνεται σε αυτό το σύνολο της οικονοµικής συµφωνίας, αφού πρώτα ξεκαθαριστεί µε σαφήνεια το καθαρό ποσό είσπραξης.

 

Γ)
Ο υπογράφων εκ µέρους της αντισυµβαλλόµενης ΚΑΕ ή ΤΑΚ να είναι νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο.

 

∆)
Να επιλέγετε ως αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα επίλυσης πιθανής µελλοντικής διαφοράς είτε τις ΕΕΟ∆ΑΚ (άρθρο 6 παράγραφος β’) ή να προσθέτετε το διαιτητικό δικαστήριο (
FAT) της FIBA.

 

E)
Να παραλαµβάνετε ένα εκ των επτά πρωτοτύπων συµβολαίων που υπογράφετε από κοινού µε την αντισυµβαλλόµενη ΚΑΕ-ΤΑΚ αµέσως µετά την υπογραφή του. Το συµβόλαιο αυτό έχετε δικαίωµα να το καταθέσετε µετά την παρέλευση πέντε ηµερών από την ηµέρα υπογραφής στον ΕΣΑΚΕ-ΕΟΚ σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αυτό εντός της ανωτέρω προθεσµίας από την ΚΑΕ ή τον ΤΑΚ.

 

ΣΤ)
Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι µηνών και µεγαλύτερη των πέντε ετών.

 

 

ΙΚΑ

 

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν µετά την υπογραφή του συµβολαίου σχετικώς µε τη συνταξιοδοτική κάλυψη (ΙΚΑ);

 

Α)
Επίσκεψη στο κατά τόπον αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την έκδοση αριθµού µητρώου ΙΚΑ (αν δεν έχετε ήδη). Τον αριθµό µητρώου του ΙΚΑ τον γνωστοποιείτε στην αντισυµβαλλόµενη ΚΑΕ ή ΤΑΚ.

 

Β)  
Έλεγχος για τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών που αναφέρονται στα µηχανογραφηµένα έντυπα ενσήµων («καρτέλα» ενσήµων). Ο αριθµός πρέπει υποχρεωτικά να είναι 25 εργάσιµες ηµέρες ανά µήνα.

 

Γ) 
Συχνός έλεγχος καρτέλας ενσήµων.

 

∆)
Έλεγχος για το εάν συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές υπέρ ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και λοιπά…

 

Ε)
Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικώς µε τις διαδικασίες που αφορούν στη συνταξιοδοτική σας κάλυψη απευθυνθείτε στον ΠΣΑΚ για πληροφορίες. Αν εντοπίσετε κατά τους παραπάνω ελέγχους ότι δεν ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία να προβείτε άµεσα στις σχετικές καταγγελίες στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ και να ενηµερώσετε τον Σύνδεσµο.

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Τι προσέχω κατά την παραλαβή του εσωτερικού κανονισµού;

 

Α)
Να ενηµερώνετε αµέσως µόλις παραλαµβάνετε κείµενο εσωτερικού κανονισµού τον Σύνδεσµο για έλεγχο νοµιµότητας των διατάξεών του χωρίς να υπογράφετε τίποτα ή να υπογράφετε συµπληρώνοντας τη φράση: Με κάθε νόµιµη επιφύλαξη.

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

Από πότε έχω δικαίωµα προσφυγής;

 

Α)
Σε περίπτωση µη καταβολής από την ΚΑΕ ή το ΤΑΚ τακτικών µηνιαίων αποδοχών ή πριν εγγραφής, µετεγγραφής ή ανανέωσης συµβολαίου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο µηνών. Αν έχει συµφωνηθεί το πριµ ανανέωσης συµβολαίου ή εγγραφής ή µετεγγραφής να καταβάλλεται όχισε µηνιαία βάση τότε για τη θεµελίωση του δικαιώµατος προσφυγής σε περίπτωση µη καταβολής έστω και µιας δόσης εντός προθεσµίας 45 ηµερών αφότου η ως άνω δόση κατέστη ληξιπρόθεσµη και απαιτητή.

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

∆ικαιούνται οι αντισυµβαλλόµενες ΚΑΕ και ΤΑΚ να επιβάλλουν πρόστιµα και για ποιους λόγους;

 

Α)
Σε κάθε περίπτωση «επιβολής» προστίµου από τις ΚΑΕ ή τα ΤΑΚ επικοινωνήστε άµεσα µε τη νοµική υπηρεσία του ΠΣΑΚ για να διαπιστώσετε τη νοµιµότητα της «επιβολής» αυτού του προστίµου. Έχετε πάντως υπ’ όψιν ότι:

1)
Το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι ανώτερο του 25% των τακτικών αποδοχών του καλαθοσφαιριστή.

2)
Πρόστιµα µεγαλύτερου ποσού επιβάλλονται ύστερα από πρόταση της ΚΑΕ ή του ΤΑΚ από την ΕΕΟ∆ΑΚ, δεν µπορεί όµως να υπερβαίνει το 50% των τακτικών αποδοχών του καλαθοσφαιριστή.

Β)
Η ποινή του προστίµου επιβάλλεται από το ∆.Σ. της ΚΑΕ ή του ΤΑΚ ή από το εντεταλµένο όργανό τους και ανακοινώνεταιστον καλαθοσφαιριστή εντός 10 ηµερών από τη λήψη της απόφασης.

Γ)
Κατά των αποφάσεων περί επιβολής προστίµων από το ∆.Σ. ΚΑΕ ή ΤΑΚ επιτρέπεταιπροσφυγή ενώπιον της ΕΕΟ∆ΑΚ από την κοινοποίηση στον καλαθοσφαιριστή της απόφασης. Κατά των αποφάσεων περί επιβολής προστίµου από την ΕΕΟ∆ΑΚ επιτρέπεται προσφυγή στη δευτεροβάθµια ΕΕΟ∆ΑΚ εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

Πώς καλύπτοµαι εγώ και τα προστατευόµενα µέλη µου ως προς την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη;

 

Α)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ METLIFE-ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΧΡΙ 31/8/2018.

Από σταθερό χωρίς χρέωση 8008009999 Από Κινητό 2106127722.

Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια καλώντας το διαχειριστικό κέντρο δηλώνετε ότι είστε αθλητής της Α1 Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ ανδρών ασφαλισμένος στο ομαδικό συμβόλαιο με αριθμό 43341

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κ. Ηλίας Βούλγαρης, Τηλ: 211 1801938, e-mail: ivoulgaris@megabroker.gr

κα Μαίρη Τζιγκουνάκη, Τηλ: 210 7513922, e-mail: politisasfalies@gmail.com

∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΕ

 

Πώς διεκδικώ απαιτήσεις από συµβόλαιο µε ΚΑΕ που λύεται για οποιοδήποτε λόγο (υποβιβασµός, εκούσια λύση);

 

Α)
Σύµφωνα µε σχετική διάταξη του αθλητικού νόµου δικαιούστε να στραφείτε µε προσφυγή διεκδικώντας τις απαιτήσεις σας όχι µόνο κατά του νοµικού προσώπου της ΚΑΕ, αλλά και κατά των φυσικών προσώπων που ασκούσαν στην πραγµατικότητα διοίκηση κατά τον χρόνο που δηµιουργήθηκαν οι οφειλές. Έτσι είναι πιθανόν να ικανοποιηθείτε ακόµα και αν κατάτην εκδίκαση της υποθέσεως δεν υφίσταται το νοµικό πρόσωπο (ΚΑΕ).

ΕΧΕΤΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΣΑΣ

 

Α)
Από την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 και χωρίς αναδροµική ισχύ ή ΚΑΕ και τα ΤΑΚ Α1 και Α2 που έχουν εις βάρος τους τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ΕΕΟ∆ΑΚ (για τις ΚΑΕ της Α1 και τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου της
FIBA-FAT) για οφειλές προς καλαθοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωµα να πραγµατοποιήσουν νέες εγγραφές ή µετεγγραφές καλαθοσφαιριστών.

 

Β)
Για τις οικονοµικές ή άλλες διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ καλαθοσφαιριστών-σωµατείων της Α2 Εθνικής κατηγορίας ή άλλων κατηγοριών, αυτοί έχουν δικαίωµα να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια µε σχετική αγωγή.

 

 

 

Αγαπητέ συνάδελφε,

 

Αν κρίνεις ότι στο παρόν έντυπο λείπουν σηµαντικές κατά τη γνώµη σου πληροφορίες ή δεν έχει διευκρινιστεί κάτι µε σαφήνεια είµαστε στην διάθεσή σου για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

Με αθλητικούς χαιρετισµούς

                                                         το ∆.Σ. του ΠΣΑΚ