Υπαγωγή ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Β. Μελά : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 250 : 210 52 15 245

FAX : 210 52 23 228 Email : asfika@otenet.gr

Αθήνα 6/2/2009

Αριθμ. Πρωτ. Α21/327/1

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τμ. Εσόδων

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

 

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αμειβομένων και Επαγγελματιών Αθλητών.»

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α΄/17.06.99) οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές υπήχθησαν στην ασφάλιση των κλάδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι δε ασφαλιστικές εισφορές είχαν ως βάση υπολογισμού τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α΄/10-10-02), ώστε, ειδικά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, οι αθλητές των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) να έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με αντίστοιχη απαλλαγή τους από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από το χρόνο

σύναψης της ιδιωτικής ασφάλισης. Η απεικόνιση της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης, γίνεται μέσω Α.Π.Δ. με τον Κ.Π.Κ. 162 με συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου 26,00%

(εισφορά ασφαλισμένου 9,67% και εργοδότη 16,33%), ενώ για τις περιπτώσεις υπαγωγής τους και στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. η ασφάλιση

λαμβάνει χώρα με Κ.Π.Κ. 154 με συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου 33,65% (εισφορά ασφαλισμένου 12,22% και εργοδότη 21,43%).

 

Τα εν λόγω πρόσωπα, αν και συνδέονται με τους εργοδότες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση των κλάδων των ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ (σχετ. το υπ’ αριθμ. 190267/03/2.1.04 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 

Ήδη, με το υπ’ αριθμ. Φ80000/23385/1767/22-09-08 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας γνωστοποίησε ότι, από 1/9/2008 και εφεξής οι αθλητές με αμοιβή καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές υπάγονται πλέον στην ασφάλιση και των ανωτέρω Οργανισμών (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ), αφού θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (σχετ. το υπ’ αριθμ. 1063/27-08-08 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας).

 

Οι Κ.Π.Κ., που θα χρησιμοποιούνται από 1/9/08 για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, θα είναι 109 με συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου 36,41%

επιμερισμένο σε ποσοστό ασφαλισμένου 13,45% και εργοδότη 22,96% για τους εξαιρούμενους από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. λόγω

αντίστοιχης κάλυψής τους μέσω ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας και 101 με συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου 44,06% επιμερισμένο σε ποσοστό ασφαλισμένου 16,00% και

εργοδότη 28,06% για όσους ασφαλίζονται και στον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι δε εισφορές του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και

Δώρου Χριστουγέννων 2008 για τους επιπλέον κλάδους ασφάλισης θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι την 30/4/2009.

 

Εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί οι Α.Π.Δ. Γ΄ και Δ΄ τριμήνων 2008 με βάση τους Κ.Π.Κ. που ίσχυαν πριν την 1/9/2008, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. χρησιμοποιώντας τον Κ.Α.Δ. 9260, Κωδικό Ειδικότητας 349071 με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης 10,41%» με τύπο αποδοχών 21 και Κ.Π.Κ 135 ο οποίος

περιλαμβάνει μόνο τους κλάδους Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Οι εν λόγω Συμπληρωματικές Α.Π.Δ. θα αφορούν στους μήνες 9ο, 10ο, 11ο , 12ο και Δώρο

Χριστουγέννων του έτους 2008 και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέχρι 30/4/2009 χωρίς την επιβολή κυρώσεων με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή στο

αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.

 

Για τον προαναφερόμενο Κ.Π.Κ. 135 (αφορά στις Συμπληρωματικές Α.Π.Δ.) θα χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών που επισυνάπτονται στο σχετικό πίνακα.

 

Εφεξής για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, που για οποιοδήποτε λόγο εξαιρούνται από τον κλάδο ασθενείας σε είδος και χρήμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα χρησιμοποιείται στον Κ.Α.Δ. 9260 ο νέος Κωδικός Ειδικότητας 349070 με λεκτική περιγραφή «Επαγγελματίες Αθλητές» και Κ.Π.Κ. 101, ο οποίος με την αναγραφή Κωδικού Ειδικής Περίπτωσης «13» αντιστοιχεί σε Κ.Π.Κ. 109.

 

Τα Υποκ/τα – Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εργοδότες, θα πρέπει να προβούν στους σχετικούς ελέγχους για την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση των αμειβομένων αθλητών.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γρ. κ. Διοικητή

 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών

 

3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

 

4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών

 

5. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

 

6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Γενική Δ/νση Αθλητισμού

Κηφισίας 7

115 23 Αθήνα

 

7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών

Πατησίων 128

112 57 Αθήνα

 

8. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών

Κηφισίας 37 ΟΑΚΑ

151 23 Αθήνα

 

9. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Μ. Μπότσαρη & Φαλήρου 47

117 42 Αθήνα

 

10. Superleague Ελλάδα

Αστροναυτών 1

151 25 Μαρούσι

 

11. Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Β΄- Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας

Θεμιστοκλέους 42

106 78 Αθήνα

 

12. Ε.Π.Ο.

Λ. Συγγρού 137

171 21 Ν. Σμύρνη

 

13. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων

Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

Ερατοσθένους 1 & Βασ. Κωνσταντίνου

116 35 Αθήνα

 

14. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Λ. Συγγρού 137

171 21 Ν. Σμύρνη

 

15. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών

Πατησίων 12, Αθήνα

 

16. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας

Πατησίων 12, Αθήνα

 

17. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης

(Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)

 

18. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών

Υπηρεσιών Πατησίων 12, Αθήνα

 

19. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών

Πατησιών 12, Αθήνα

 

20. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Πατησίων 12, Αθήνα

 

21. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων

Πατησιών 12, Αθήνα

 

22. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.